ดู: 3472|ตอบกลับ: 0

งานปกครอง

[คัดลอกลิงก์]
ไม่ระบุชื่อ
ไม่ระบุชื่อ  โพสต์ 2013-8-27 17:08:51 |โหมดอ่าน
    งานการปกครอง

          - พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๖     ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
          - พ.ศ. ๒๕๔๒-ปัจจุบัน    ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านโดด ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
                                            จังหวัดศรีสะเกษ
          - พ.ศ. ๒๕๔๔               เป็นพระอุปัชฌาย์
          - พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๑     ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
          - พ.ศ. ๒๕๕๑               ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ


    ระเบียบการปกครอง ดังนี้

             ๑. มีคณะกรรมการวัด ๑ คณะ อย่างน้อย ๕ ท่าน อย่างมากไม่เกิน ๙ ท่าน โดยมีเจ้าอาวาสเป็นประธาน
          ๒. เมื่อมีกติกาหรือกฎระเบียบใดๆ ที่ดำเนินการได้ จะต้องมีการประชุมกรรมการก่อนเสนอไป เพื่อพิจารณา
              และรับทราบความเห็นก่อนคือจะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุม โดยมีเจ้าอาวาสเป็นประธาน
          ๓. เมื่อมีข้อพิพาทระหว่างพระภิกษุสามเณร หรือผู้มาอาศัยวัดจะต้องประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ให้เป็นไป
              โดยควรแก่เหตุหรือให้ความเป็นธรรมในแต่ละเรื่องไป
          ๔. พระภิกษุสามเณร จะรับบุคคลภายนอกเข้ามาอยู่ในวัด จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสก่อนเสนอ
              จึงจะเข้ามาอยู่ได้
          ๕. พระภิกษุสามเณร ที่มาจากวัดอื่น จะมาอยู่อาศัยในวัด เพื่อรับเข้าสังกัดวัดจะต้องย้ายหนังสือสุทธิมาเข้าสังกัด
              ให้เรียบร้อย
          ๖. เมื่อมีอาคันตุกะมาขอพักอาศัยวัด จะต้องแจ้งให้เจ้าอาวาสทราบและพักอาศัยได้ไม่เกิน ๓ คืน หรือแล้วแต่
              กรณีไป
          ๗. เมื่อมีราชการสงฆ์หรือฝ่ายบ้านเมืองมาขอใช้สถานที่วัด เช่น ศาลาการเปรียญจะต้องให้การต้องรับและอำนวย
              ความสะดวกทุกครั้งไป ทั้งคณะสงฆ์และบ้านเมือง
          ๘. มีไวยาวัจกรไว้สนองงานเจ้าอาวาสและงานวัด ตามที่เจ้าอาวาสมอบหมายให้มีการจัดทำบัญชีครุลหุภัณฑ์
              (ศบว.๑) ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของวัดไว้ในแต่ละปี เพื่อสะดวกในการตรวจการคณะสงฆ์ ในระดับต่างๆ
              และเพื่อความถูกต้องในการทำงาน
          ๙. การปกครองโดยยึกหลัก ๓ ประการ คือ
               ๑. การปกครองโดยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นสำคัญ
               ๒. การปกครองโดยยึดกฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ คำสั่ง กติกา กฏมหาเถรสมาคม
                   พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และมติมหาเถรสมาคม เป็นหลักในการปกครอง
               ๓. การปกครองโดยยึดจารีตประเพณ๊วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นหลักในการปกครองเพื่อให้เกิดสันติสุขแก่ชุมชน

    โดยมีกติกาของวัด ดังนี้

          ๑.  พระภิกษุสามเณรทุกรูป ต้องออกรับบิณฑบาตทุกวัน เว้นเฉพาะวันพระ หรือวันธรรมสวนะ เพราะมีชาว
               บ้านออกมาทำบุญที่วัด
          ๒.  พระภิกษุสามเณรทุกรูป ต้องลงฉันภัตตาหารเช้า-เพล ร่วมกันเว้นไว้แต่รูปที่อาพาธหนัก
          ๓.  พระภิกษุสามเณรทุกรูป และศิษย์วัด ต้องช่วยกันพัฒนาวัด ตามที่เจ้าอาวาสมอบหมาย
          ๔.  พระภิกษุสามเณรทุกรูป ต้องเรียนพระธรรมวินัย และเข้าสอบธรรมสนามหลวงทุกปี
          ๕.  พระภิกษุสามเณรทุกรูป และศิษย์วัดต้องเคร่งครัดในกฏระเบียบของวัด
          ๖.  พระภิกษุสามเณรทุกรูป ต้องลงทำวัตรสวดมนต์ เช้า-เย็น ร่วมกันทุกวันเว้นไว้แต่รูปที่อาพาธ
          ๗.  พระภิกษุตั้งแต่ ๕ พรรษาขึ้นไปต้องสวดพระปาฏิโมกข์ได้ด้วย
          ๘.  พระภิกษุตั้งแต่ ๓ พรรษาขึ้นไปจะต้องสวดมนต์จบสิบสองตำนาน
          ๙.  สามเณรตั้งแต่ ๒ พรรษาขึ้นไปจะต้องสวดมนต์เจ็ดตำนาน
          ๑๐. สามเณรตั้งแต่ ๑ พรรษาขึ้นไปจะต้องท่องสามเณรสิกขาได้ด้วย
          ๑๑. พระภิกษุจะต้องผลัดเปลี่ยนกันให้การอบรมประชาชนและแสดงพระธรรมเทศนาในวันพระ
                และวันสำคัญต่างๆ เช่น วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญของโลก
          ๑๒. พระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด หรือคนวัดต้องช่วยกันพัฒนวัดด้วยตนเองทุกวัน ในเวลาบ่าย ๔ โมงเย็นทุกวัน
                เพื่อความสะอาดเรียบร้อยและเป็นที่น่าอยู่อาศัย
          ๑๓. พระภิกษุสามเณร หรือคนวัด ต้องเคารพกฏ ระเบียบ กฏมหาเถรสมาคม และกติกาของวัด ตลอดจนเคารพ
                กฏหมายบ้านเมือง
          ๑๔. พระภิกษุ หรือคนวัด ต้องเคารพกฏ กติกา ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

Archiver|อุปกรณ์เคลื่อนที่|รายชื่อผู้กระทำผิด|WATBANDOD.COM

GMT+7, 2017-12-17 18:44 , Processed in 0.023481 second(s), 6 queries , Xcache On. Thems by ARPG auto

Powered by Discuz! X3

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้